Tworzenie gier na urządzenia mobilne

 Dzienne

Nazwisko Imię Ćwiczenia Wykład Ocena

Zaoczne

Nazwisko Imię Ćwiczenia Wykład Ocena
 

 

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest cykliczne dokumentowanie postępów z pracy nad grą. Postępy należy dokumentować każdego tygodnia nie później niż do godziny 23.00 po zakończeniu zajęć. Na etapie pracy nad grą folder w google drive może zawierać dowolne elementy takie jaki: skrypty, materiały, modele, tekstury, elementy sceny itp. Dokumentacja może być przedstawiona w formie obiektów/screenów/kawałków kodu. W folderze powinien znajdować się dodatkowy plik (txt / doc ) zawierający krótkie podsumowanie wykonanych prac. Każdy brak z postępów oznacza obniżenie oceny końcowej o 0.5.

Zasady aktualizacji katalogu:

  • każdy zespół zakłada własny katalog;
  • w katalogu znajduje się plik tekstowy z nazwiskami osób pracujących w danym zespole (opcjonalnie ich rolą w zespole);
  • w katalogu zespołu każda osoba zakłada swój własny katalog, w którym kluczowym plikiem jest plik logu (najlepiej w postaci doc/docx);
  • w katalogu osoby mogą znajdować się dowolne pliki i notatki, które powstały podczas pracy nad danym zagadnieniem, jednak przy ocenie wiążący jest plik logu aktualizowany co 2 tygodnie;
  • w pliku logu każda osoba opisuje (w miarę szczegółowo), jakie było jej zadanie przez ostatnie 2 tygodnie, co było efektem pracy, co udało się w tym czasie zrealizować;
  • w sytuacji, kiedy jakaś funkcja/funkcjonalność nie działa, nie została uwzględniona w projekcie, nie działa zgodnie z zamierzeniami Autora – wciąż powinna znaleźć się w pliku logu. Kluczowe jest wskazanie postępu pracy nad zagadnieniem, a nie od razu pozytywny, końcowy rezultat;
  • brak aktualizacji w pliku logu skutkuje obniżeniem oceny z projektu o 0.5 stonia.

Link do katalogu Google drive: Dysk (dzienne)
Dysk (zaoczne)

Laborki - Prezentacja

Wykłady (Dzienne):

Wykład 1 : Prezentacja
Wykład 2 : prezentacja
Wykład 3 : prezentacja
Wykład 4 : prezentacja
Wykład 5 : prezentacja
Wykład 6 : prezentacja

Wykłady (Zaoczne):

 

Dokumentacja

Opisy poniżej mają charakter poglądowy i dotyczą sytuacji, kiedy w wersji finalnej przygotowana zostanie grywalna wersja. Kształt dokumentacji powinien zależeć przede wszystkim od faktycznego stanu projektu.

 

  • Dokumentacja użytkownika (4 – 5 stron) – ogólny opis założeń gry oraz cel rozgrywki. Sterowanie i przykładowe zrzuty ekranu. Informacja o tym, w jaki sposób generowane są poszczególne etapy. W przypadku, kiedy etapy gry są statyczne – informacja o tym, ile jest etapów, a także elementy wyróżniające każdy z etapów. Dodatkowo, w dokumentacji użytkownika powinna się znaleźć krótka informacja związana z zaimplementowanym algorytmem AI (w przypadku gier, gdzie obecny jest jeden lub więcej przeciwników).
  • Dokumentacja techniczna (5-6 stron). Dokumentacja składa się z 4 części. Pierwszy element zawiera wyszczególnione funkcjonalności dostępne w grze (z podziałem na funkcjonalności obligatoryjne oraz dodatkowe) a także krótką informację (1-2 zdania) dla doprecyzowania każdego z elementów. Kolejnym elementem jest przygotowanie jednego z dwóch diagramów przedstawiających poszczególne etapy przygotowania projektu. Do wyboru jest przygotowanie diagramu sieciowego, lub diagramu Gantta. Diagram sieciowy budowany jest na podstawie listy funkcjonalności wyszczególnionych w pierwszej części dokumentacji technicznej. Dla każdej funkcjonalności należy zdefiniować zadania (nie więcej, niż 3-4 zadania na jedną funkcjonalność) a następnie przedstawić zależności pomiędzy nimi. Dokumentacja powinna zawierać ok 5-6 funkcjonalności obligatoryjnych oraz 3-4 funkcjonalności dodatkowe. Łącznie diagram sieciowy nie powinien zawierać więcej niż 20-25 zadań związanych zarówno z funkcjonalnościami głównymi jak i funkcjonalnościami dodatkowymi. Alternatywnie możliwe jest też opracowanie diagramu Gantta, w którym należy oszacować czas realizacji projektu (zakładając, że graniczny termin to 25 stycznia). W przypadku zespołów 2/3 osobowych zadania realizowane w ramach diagramu mogą być realizowane równolegle. Wreszcie ostatnim elementem dokumentacji jest opis funkcjonalności, które znalazły się w finalnej wersji projektu, a także podanie krótkiej informacji wskazującej, czy końcowy projekt różni się w założeniach od wersji początkowej. W szczególności należy wskazać funkcjonalności, które zostały usunięte/zmienione w stosunku do pierwotnie zakładanych w projekcie.