O mnie

Wykształcenie:

- Studia doktoranckie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (2009-2013). Obrona rozprawy doktorskiej pt. „Adaptacyjny algorytm ewolucji różnicowej w rozwiązywaniu problemów teorii gier”.

- Studia podyplomowe IT w biznesie, specjalność Eksploracja, analiza i wizualizacja danych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (2010-2011). Obrona pracy dyplomowej pt. „Systemy handlowe typu Intraday na rynku walutowym”.

-  Studia magisterskie uzupełniające na kierunku Informatyka, specjalność Systemy informacyjne i systemy inteligentne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (2007-2009). Obrona pracy magisterskiej pt. „TSP rozwiązywane przez PSO”.

- Studia licencjackie na kierunku Informatyka, specjalność Bazy danych i systemy inteligentne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach (2004-2007).  Obrona pracy licencjackiej pt. „Niszowanie ze współudziałem dla funkcji testowych”.

Publikacje naukowe:

2020
 1. Kozak J., Kania K., Juszczuk P., „Permutation Entropy as a Measure of Information Gain/Loss in the Different Symbolic Descriptions of Financial Data”, Entropy Journal, 22(3), 330,  2020.
 2. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D., „A condition for asset redundancy in the mean-variance model of portfolio investment”, Control and Cybernetics, Vol. 49(2), 2020.
 3. Juszczuk P., Kruś L., „Supporting Decisions on the Forex Market Using Fuzzy Approach”, Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems, 14(2), 2020.
 4. Juszczuk P., Kruś L., „A Decision Support System on the forex Market Using the Fuzzy Multicriteria Approach”, Applied Soft Computing, Vol. 96, 106654, 2020.
 5. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., Podkopaev D., „Mean return – standard deviation Pareto front approximations with low-cardinality portfolios in the presence of a risk-free asset”, European Journal of Operational Research (w recenzji), 2020.
 6. Juszczuk P., „Rolling Window Trading Systems”, Transactions in Operational Research (w recenzji), 2020.
2019
 1. Juszczuk P., „A novel approximate method of computing extended Nash equilibria”, Applied Soft Computing, Vol. 76, 682-696, 2019.
 2. Kania K., Juszczuk P., Kozak J. „Enhanced Symbolic Description in Analyzing Patterns and Volatility on the Forex Market”, Vietnam Journal of Computer Science, Vol. 6, No. 3, 343-362,2019.
 3. Juszczuk P., Kruś L., „A Fuzzy Multicriteria Approach for the Trading Systems on the Forex Market”, Multiple Criteria Decision Making, Vol. 14, 29-43, 2019.
 4. Kozak J., Juszczuk P., Kania K., „Classification of the Symbolic Financial Data on the Forex Market”, Proceedings of International Conference on Computational Collective Intelligence, 122-132, 2019.
 5. Kozak J., Juszczuk P., Probierz B. „The Hybrid Ant Colony Optimization and Ensemble Method for Solving the Data Stream E-mail Foldering Problem”, Neural Computing and Applications, 2019.
 6. Juszczuk P., Kozak J., Kania K., „Using similarity measures in prediction of changes on financial markets – experimental approach”, Data & Knowledge Engineering, 101782, 2019.
2018
 1. Juszczuk P., Kruś L. „Crisp vs Fuzzy decision Support Systems for the Forex Market”, Information Technology, Systems Research, and Computational Physics, 2018.
 2. Juszczuk P., Kruś L. „Selecting the Efficient Market Indicators in the Trading System on the Forex Market”, Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018, 122-133, 2018.
 3. Kania K., Juszczuk P., Kozak J. „Investigating Patterns in the Financial Data with Enhanced Symbolic Description”, Proceedings of International Conference on Computational Collective Intelligence, 345-354, 2018.
 4. Kozak J., Juszczuk P., „Ant Colony Optimization Algorithms in the Problem of Predicting the Efficiency of the Bank Telemarketing Campaign”, Proceedings of International Conference on Computational Collective Intelligence, 335-344, 2018.
 5. Kozak J., Juszczuk P., „The ACDF algorithm in the stream data analysis for the bank telemarketing campaign”, Proceedings of IEEE International Conference on Soft Computing & Machine Intelligence, 49-53, 2018.
2017
 1. Kozak J., Juszczuk P. „Association ACDT algorithm in the rule-discovery process”, IEEE International Conference on Innovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA), 2017.
 2. Juszczuk P., Kozak J. „Classification and preprocessing in the stock data”, Business Information Systems Workshops. BIS 2017. Lecture Notes in Business Information Processing, vol 303, Springer, pp. 269 – 281, 2017.
 3. Juszczuk P., Kaliszewski I., Miroforidis J., „Large-scale portfolio selection problems”, Multiple Criteria Decision Making, Vol. 12, 2017.
 4. Juszczuk P., Kruś L. „Supporting Multicriteria Fuzzy Decisions on the Forex Market”, Multiple Criteria Decision Making, Vol. 12, 2017
2016
 1. Juszczuk P., Kozak J., Trynda K., „Decision Trees on the Foreign Exchange Market”, Intelligent Decision Technologies, Vol. 57 on the series Smart Innovation, pp. 127 – 138, 2016.
 2. Warchulski R., Juszczuk P., Gawęda A. „Geochemistry, petrology and evolutionary computations in service of archaeology: restoration of historical smelting process in Katowice – Szopienice site”, Journal of Archaeological and Anthropological Sciences, pp. 1 – 13, 2016.
 3. Juszczuk P., Kaliszewski I., Podkopaev D., Shih Hsu-Shih „Market Collective Wisdom Discovery for Portfolio Investments”, International Journal of Information and Management Sciences, Vol. 27, pp. 87 – 102, 2016.
 4. Juszczuk P., Kozak J. „Paradygmat programowania proceduralnego w procesie budowy systemów automatycznych bazujących na średnich kroczących”, Studia Informatica Pomerania nr 1/2016 (39), str. 25-35.
 5. Kozak J., Juszczuk P. „Algorytm do konstruowania drzew decyzyjnych w przewidywaniu skuteczności kampanii telemarketingowej Banku”, Studia Informatica Pomerania nr 1/2016 (39), str. 49- 59.

2015

 1. Juszczuk P., Dziczkowski G. „Dynamika zmian wybranych indeksów w zależności od kontekstu wynikającego z analizy fundamentalnej”, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Vol. 216, pp. 37 – 49, 2015.
 2. Dziczkowski G., Juszczuk P. „Analiza kontekstu zachowań e-klientów w zależności od dynamiki zmian w nawigacji internetowej względem przeprowadzanych akcji marketingowych”, Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Vol. 216, 26-36, 2015.
 3. Juszczuk P. „Multi-start Differential Evolution Approach in the Process of Finding Equilibrium Points in the Covariant Games”, the 7th International Conference on Computational Collective Intelligence – Technology and Applications, Springer-Verlag in series LNCS LNAI, Vol. 9330, pp. 139 – 148, 2015.

2014

 1. Juszczuk P. „Finding Optimal Strategies in the Coordination Games”,  the 6th International Conference on Computational Collective Intelligence – Technology and Applications, Springer-Verlag in series LNCS LNAI, Vol.  8733, pp. 613 – 622, 2014.
 2.  Juszczuk P. „Wpływ analizy fundamentalnej na skuteczność systemów wspomagających decyzje inwestycyjne”, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Vol 45, No 2, pp. 147-159, 2014
 3.  Juszczuk P., „Zastosowanie ewolucji różnicowej do wyznaczania punktów równowag w grach koordynacyjnych”, Systemy Inteligencji Obliczeniowej”, pp. 101 – 112, 2014.

2013

 1. Juszczuk P., Boryczka U., „The Differential Evolution with the Entropy Based Population Size Adjustment for the Nash Equilibria Problem”, ICCCI 2013 conference, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications Lecture Notes in Computer Science,  Vol. 8083, pp. 691 – 700, 2013.
 2. W. Wieczorek, R. Skinderowicz, J. Kozak, P. Juszczuk, A. Nowakowski. Selected Algorithms from the 2013 Toads-and-Frogs Blitz Tournament. ICGA Journal, Vol. 36, No. 4, pp.  222-227, 2013

 Publikacje przed doktoratem

2012

 1. Boryczka U., Juszczuk P.,  „A New Evolutionary Method for Generating Nash Equilibria in Bimatrix Games with Known Support”, Central European Journal of Computer Science, 2012.
 2. Boryczka U., Juszczuk P., „Differential Evolution as a New Method od Computing Nash Equilibria”, Transactions of Computational Collective Intelligence, 2012.
 3. Boryczka U., Juszczuk P., „Solving the Sudoku with the Differential Evolution”, Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, 2012.
 4. Juszczuk P., „Algorytm ewolucji różnicowej w rozwiązywaniu problemów teorii gier”,  publikacja w monografii naukowej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, 2012.
 5. Boryczka U., Juszczuk P., „New Differential Evolution Selective Mutation Operator for the Nash Equilibria Problem”, ICCCI 2012 conference, Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications Lecture Notes in Computer Science, 2012

2011

 1. Boryczka U., Juszczuk P.,  „Using Differential Evolution to Generate Approximate Nash Equilibria In Non-Zero Sum Games”, publikacja w Springer-Verlag, seria LNCS/LNAI, 2011.
 2. Wieczorek W., Skinderowicz R., Kozak J., Juszczuk P., „New Trends In Clobber Programming”, ICGA Journal: International Computer Game Association, 2011.

2010

 1. Juszczuk P., „Problem stagnacji w ewolucji różnicowej”, monografia naukowa Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, 2010.
 2. Fila I., Juszczuk P., „Metody indeksowania dużych zbiorów dokumentów”, publikacja w monografii naukowej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego.
 3. Juszczuk P., Kłosowicz L., „Comparative study of Artificial Bee Colony and Differential Evolution, Artificial Intelligence Methods: Selected Issues, 25-38, 2010.
 4. Boryczka U., Juszczuk P., „Using Differential Evolution to find optimal mixed strategies in two players matrix games”,  16th International Conference on Soft Computing MENDEL 2010,  535-541, 2010.
 5. Boryczka U., Juszczuk P., “Comparative Study of the Differential Evolution and Approximation Algorithms for Computing Optimal Mixed Strategies in Zero-sum Games”,publikacja w Springer-Verlag, seria LNCS/LNAI, Vol. 6421, 363-372, 2010.
 6. Juszczuk P., “Evolutionary Approach to Optimal Mixed Strategies in Zero-Sum Games”, Information Technology in Management and Marketing, EDIS – vydavateľstvo Žilinskej university, 36-41,2010.
 7. Juszczuk P., “Równowagi Nasha w grach strategicznych z danym wsparciem”, publikacja w monografii naukowej Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, 2010.

2009

 1. Boryczka U., Juszczuk P., Kłosowicz L., „A Comparative Study of Various Strategies in Differential Evolution”, KAEiOG 2009 – Evolutionary Computing and Global Optimization, Ed. J. Arabas, 19-26, Warszawa, 2009.
 2. Froelich W., Juszczuk P., „Learning Fuzzy Cognitive Maps Using Differential Evolution Algorithm”, Polish Journal of Environmental Studies, 2009.
 3. Froelich W., Juszczuk P., Predictive Capabilities of Adaptive and Evolutionary Fuzzy Cognitive Maps – A Comparative Study, Studies in Computational Intelligence, Springer- Verlag, Vol. 252/2009, 153-174, 2009.

2008

 1. Juszczuk P., Zastosowanie ewolucji różnicowej do uczenia sieci kognitywnych, monografia naukowa Instytutu Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, 321-326, 2008.

Konferencje:

 1. Systemy Wspomagania Decyzji SWD, grudzień 2008, Zakopane. Referat: Zastosowanie ewolucji różnicowej do uczenia sieci kognitywnych.
 2. Algorytmy Ewolucyjne i Optymalizacja Globalna KAEiOG 2009, maj 2009, Zawoja. Referat: A Comparative Study of Various Strategies in Differential Evolution.
 3. Sejmik Młodych Informatyków SMI 2009, wrzesień 2009, Międzyzdroje.
 4. Systemy Wspomagania Decyzji SWD, grudzień 2009, Zakopane. Referat: Problem stagnacji w ewolucji różnicowej.
 5. 16th International Conference on Soft Computing MENDEL 2010, czerwiec 2010, Brno, Czechy. Referat: Using Differential Evolution to find Optimal Mixed Strategies in Two Players Matrix Games.
 6. Systemy Wspomagania Decyzji SWD, grudzień 2010, Zakopane. Referat: Równowagi Nasha w grach strategicznych z danym wsparciem.
 7. 3rd International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications ICCCI 2011, wrzesień 2011, Gdynia. Referat: Using Differential Evolution to Generate Approximate Nash Equilibria in Non-Zero Sum Games.
 8. Systemy Wspomagania Decyzji SWD, grudzień 2011, Zakopane. Referat: Algorytm ewolucji różnicowej w rozwiązywaniu problemów teorii gier.
 9. BlackBerry DevCon Europe, 2012.
 10. 4th International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications ICCCI 2012, listopad 2012, Ho Chi Minh, Wietnam. Referat: New Differential Evolution Selective Mutation Operator for the Nash Equilibria Problem.
 11. 5th International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications ICCCI 2013, wrzesień 2013, Craiova, Rumunia. Referat: The Differential Evolution with the Entropy Based Population Size Adjustment for the Nash Equilibria Problem.
 12. 6th International Conference on Computational Collective Intelligence – Technologies and Applications ICCCI 2014, wrzesień 2014, Seoul, Korea Południowa, Referat: Finding Optimal Strategies in the Coordination Games.
 13. International Worhshop on Multiple Criteria Decision Making’17 (IWoMCDM’17), kwiecień 2017, Ustroń, Referaty: Supporting Multicriteria Fuzzy Decisions on the FOREX Market i Large-Scale Portfolio Selection Problems.
 14. II Kongres Informatyki Ekonomicznej | BIS 2017, czerwiec 2017, Poznań, Referat: „Classification and preprocessing in the stock data”.
 15. The 2017 IEEE International Conference on INnovations in Intelligent SysTems and Applications (INISTA 2017) , czerwiec 2017, Gdynia, Referat: „Association ACDT algorithm in the rule-discovery process”.
 16. Mini-conference on Large-scale portfolio investments, Warszawa 10-12 kwietnia 2018, Instytut Matematyki PAN, Referat „Low cardinality approximations of the Pareto Front”.
 17. The 7th International Conference on Multidimensional Finance, Insurance and Investment ICMFII’2018, Chania, Kreta. 10-12 maja 2018. Referat „Mean-Variance portfolio investments – Which assets are essential?”.
 18. Cykl wykładów Tamkang University, Tajpej, Tajwan. Maj-czerwiec 2018.
 19. The 3rd Conference on Information Technology, Systems Research and Computational Physics, Kraków. 2-5 lipca 2018. Referat „Crisp vs Fuzzy Decision Support Systems for the Forex Market”.
 20. The 10th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2018), Bristol, UK. 5-7 września, 2018. Referaty „Investigating Patterns in the Financial Data with Enchanced Symbolic Description” i „Ant Colony Optimization Algorithms in the Problem of Predicting the Efficiency of the Bank Telemarketing Campaign”.
 21. IEEE 5th International Conference on Soft Computing  & Machine Intelligence, ISCMI’2018, Nairobi, Kenia. 21-22 listopada 2018. Referat „The ACDF Algorithm in the Stream Data Analysis for the Bank Telemarketing Campaign”.
 22. The 2019 International Conference in Management Sciences and Decision Making, Tajpej, Tajwan, 15-28 maja, 2019. Cykl wykładów.
 23. 25th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Istambuł, Turcja, 15-22 czerwca, 2019. Referat: „Investigating the Pareto front dynamics for large-scale portfolio selection problems”.
 24. The 11th International Conference on Computational Collective Intelligence (ICCCI 2019), Hendaye, Francja 4-6 września, 2019, Referat: „Classification of the Symbolic Financial Data on the Forex Market”.

Badania naukowe:

   • Wielokryterialne podejmowanie decyzji;
   • Rynki finansowe i dane symboliczne;
   • Teoria Markowitza;
   • Teoria gier i równowagi Nasha.

Zainteresowania:

 • 101782